5 and more 浴场 10 表面 1250 m² 阳台 100 m² 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a] 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13006
表面 1250 m² 阳台 100 m² 5 and more 浴场 10
3 浴场 2 表面 200 m² 抽签 350 m² 车库 2 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a]
ID-13301
表面 200 m² 抽签 350 m² 3 浴场 2 车库 2
4 浴场 4 表面 260 m² 抽签 1000 m² 车库 2 客房 7 建造年份 1950 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a] 壁炉 2 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13037
表面 260 m² 抽签 1000 m² 4 浴场 4 车库 2
5 and more 浴场 7 表面 415 m² 阳台 100 m² 车库 5 能源消耗水平 B < 58[KWh/m²a]
ID-13305
表面 415 m² 阳台 100 m² 5 and more 浴场 7 车库 5
5 and more 浴场 4 表面 262 m² 阳台 6 m² 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a]
ID-13273
表面 262 m² 阳台 6 m² 5 and more 浴场 4
3 浴场 4 表面 580 m² 抽签 150 m² 阳台 173 m² 车库 2 能源消耗水平 A < 29[KWh/m²a]
ID-13298
表面 580 m² 抽签 150 m² 阳台 173 m² 3 浴场 4 车库 2
3 浴场 3 表面 180 m² 阳台 30 m² 车库 1 客房 7 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a]
ID-13100
表面 180 m² 阳台 30 m² 3 浴场 3 车库 1
2 浴场 2 表面 136 m² 阳台 15 m² 车库 1 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a]
ID-13287
表面 136 m² 阳台 15 m² 2 浴场 2 车库 1
4 浴场 4 表面 373 m² 抽签 500 m² 阳台 51 m² 车库 6 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a] 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13049-GF
表面 373 m² 抽签 500 m² 阳台 51 m² 4 浴场 4 车库 6
4 浴场 3 表面 207 m² 阳台 10 m² 车库 1 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a]
ID-13067
表面 207 m² 阳台 10 m² 4 浴场 3 车库 1
5 and more 浴场 6 表面 820 m² 抽签 1477 m² 阳台 110 m² 车库 4 能源消耗水平 A < 29[KWh/m²a] 壁炉 1 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13076
表面 820 m² 抽签 1477 m² 阳台 110 m² 5 and more 浴场 6 车库 4
4 浴场 6 表面 452 m² 阳台 20 m² 车库 5 能源消耗水平 D < 116[KWh/m²a] 壁炉 1
ID-13268
表面 452 m² 阳台 20 m² 4 浴场 6 车库 5
4 浴场 4 表面 333 m² 抽签 250 m² 阳台 50 m² 车库 1-3 能源消耗水平 E < 145[KWh/m²a] 壁炉 1 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13033
表面 333 m² 抽签 250 m² 阳台 50 m² 4 浴场 4 车库 1-3
5 and more 浴场 4 表面 190 m² 抽签 1400 m² 车库 3 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a] 壁炉 1
ID-13262
表面 190 m² 抽签 1400 m² 5 and more 浴场 4 车库 3
5 and more 浴场 7 表面 405.38 m² 抽签 230 m² 阳台 200 m² 车库 5 客房 10 能源消耗水平 B < 58[KWh/m²a]
ID-13155
表面 405.38 m² 抽签 230 m² 阳台 200 m² 5 and more 浴场 7 车库 5
4 浴场 4 表面 580 m² 抽签 150 m² 阳台 173 m² 车库 2
ID-13261*
表面 580 m² 抽签 150 m² 阳台 173 m² 4 浴场 4 车库 2
4 浴场 3 表面 297 m² 抽签 18 m² 阳台 30 m² 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a]
ID-13136
表面 297 m² 抽签 18 m² 阳台 30 m² 4 浴场 3
表面 250 m² 抽签 150 m² 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a] 码头 2
ID-13209
表面 250 m² 抽签 150 m²
3 浴场 2 表面 167 / 920 m² 抽签 1150 m² 阳台 20 m² 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a] 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13193
表面 167 / 920 m² 抽签 1150 m² 阳台 20 m² 3 浴场 2
4 浴场 4 表面 335 m² 抽签 1014 m² 阳台 50 m² 车库 2-3 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a] 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13043
表面 335 m² 抽签 1014 m² 阳台 50 m² 4 浴场 4 车库 2-3
4 浴场 2 表面 250 m² 抽签 100 m² 阳台 20 m² 车库 2 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a] 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13090
表面 250 m² 抽签 100 m² 阳台 20 m² 4 浴场 2 车库 2
5 and more 浴场 10 表面 350 m² 抽签 400 m² 阳台 50 m² 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a]
ID-13163
表面 350 m² 抽签 400 m² 阳台 50 m² 5 and more 浴场 10
1 浴场 2 表面 92 m² 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a] 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13022
表面 92 m² 1 浴场 2
5 and more 浴场 4 表面 360 m² 抽签 1600 m² 阳台 200 m² 车库 2 能源消耗水平 C < 87[KWh/m²a] 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13128
表面 360 m² 抽签 1600 m² 阳台 200 m² 5 and more 浴场 4 车库 2
3 浴场 3 表面 234 m² 抽签 600 m² 阳台 40 m² 车库 1 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a] 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13034
表面 234 m² 抽签 600 m² 阳台 40 m² 3 浴场 3 车库 1

2 浴场 2 表面 120 m² 阳台 64 m² 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a] 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13164
表面 120 m² 阳台 64 m² 2 浴场 2
5 and more 浴场 4 表面 267 m² 抽签 457.50 m² 阳台 19.50 m² 车库 2 客房 8 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a] 壁炉 1 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13134
表面 267 m² 抽签 457.50 m² 阳台 19.50 m² 5 and more 浴场 4 车库 2
4 浴场 3 表面 220 m² 抽签 100 m² 阳台 65 m² 客房 5 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a] 壁炉 1 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13153
表面 220 m² 抽签 100 m² 阳台 65 m² 4 浴场 3
5 and more 浴场 4 表面 300 m² 抽签 1000 m² 阳台 10 m² 车库 2 能源消耗水平 G < 175[KWh/m²a] 壁炉 1 飞机场 14 Km (LUG)
ID-13102
表面 300 m² 抽签 1000 m² 阳台 10 m² 5 and more 浴场 4 车库 2